Korporatīvā pārvaldība

Lai nodrošinātu ilgtspējīgu uzņēmuma stratēģisko virzību, atbildību un priekšnosacījumus uzņēmuma noteikto mērķu sasniegšanai, kā arī uzņēmuma vērtības saglabāšanu un palielināšanu, SIA Olimpiskais sporta centrs savā darbībā ir noteicis un ievēro vienotus Korporatīvās pārvaldības principus ciktāl tie ir integrējami saistībā ar uzņēmuma darbības specifiku.

Lai arī saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas Korporatīvās pārvaldības principiem korporatīvā pārvaldība primāri pievēršas tādām valsts kapitālsabiedrībām – gan finanšu, gan nefinanšu, kuru finanšu instrumenti ir publiskā apgrozībā, ciktāl tie var būt piemērojami, principi ir noderīgi arī privātām kapitālsabiedrībām, lai uzlabotu korporatīvo pārvaldību, kur finanšu instrumenti nav publiskā apgrozībā. Labās prakses piemēru integrēšana uzņēmējdarbībā saskatāma kā uzņēmuma darbības stiprinošs faktors, īpaši svārstīgas ekonomikas apstākļos. Principus piemērojot ir ņemts vērā fakts, ka uzņēmums darbojos brīvās konkurences apstākļos.